Vacuum Filler Handtmann VF50

Vacuum Filler Frey F-Line F60

Piston filler Frey Oscar 20

Piston Filler Frey K2/30

Piston Filler Frey K2/40

Piston Filler Frey Compact 2-30

Vacuum Filler Frey Konti C 50

Vacuum Filler Frey Conti A 50