Cutter Seydelmann K40U

Cutter Kilia Express 3000 RS (overhauled)

Cutter K+G SM 325 STL

Cutter K+G SM 65

Cutter K+G 45 Liters

Cutter DMS 50 L (overhauled)

Cutter DMK 120 liters (new)

Cutter Seydelmann K 206 U (overhauled)

Cutter Seydelmann K75AC