Cutter Mado 30 L

Cutter Seydelmann K 60 V

Cutter DMS 50 L (overhauled)

Combined Cutter and Grinder K+G

Cutter Kilia 3000 RS

Cutter Seydelmann K40U

Cutter Kilia Express 3000 RS (overhauled)

Cutter DMK 120 liters (new)

Cutter Seydelmann K 206 U (overhauled)

Cutter K+G Wetter SM 45