Cutter DMS 80 liters

Seydelmann K 324 VA cutter (overhauled)

Cutter Kilia 60L 3000 RS EX

Cutter DMK 120 liters (new)

Seydelmann K 61 Ras Cutter

DMS Cutter DMK 45 C2 (new)

Cutter Laska KT 200 (overhauled)

Bowl cutter Ramon A-20 VAR (new)